Настоящите общи условия са общодостъпни чрез платформата за електронна търговия  „bulgarianwool.bg” и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Настоящите Общи условия (наричани по-долу “Споразумение” или “Общи условия”) представляват споразумение между потребителя и доставчика “БЪЛГАРСКА ВЪЛНА” ЕООД, ЕИК 206033735 относно условията, при които „bulgarianwool.bg” предлага информацията, продуктите и услугите, предоставени на или чрез „bulgarianwool.bg”  

  „Bulgarianwool.bg” е собственост и се администрира от “БЪЛГАРСКА ВЪЛНА” ЕООД, ЕИК 206033735, търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Можете да се свържете с нас на адрес: Област: Варна, Община: Ветрино, село Ветрино, ул. “Георги С. Раковски” № 3, телефон: +359887284841, адрес на електронна поща: [email protected].

Настоящите общи условия следва да се приемат и за уведомление по чл. 47 от Закон за защита на потребителите (ЗЗП). Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите общи условия, правила и клаузи в този документ.

ДЕФИНИЦИИ НА НЯКОИ ТЕРМИНИ:

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Уебсайтът (или сайтът) е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра при изписване на електронния адрес https:// bulgarianwool.bg/

Администратор (на сайта) е “БЪЛГАРСКА ВЪЛНА” ЕООД, ЕИК 206033735 по смисъла Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)).

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (посетител на сайта, потенциален купувач или предлагащ офертите си промотиращ търговец или др.), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг уебсайт;

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством които Потребителят комуникира с уебсайта по достъпен за него начин;

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на Потребителя до възможностите на интернет пространството;

Браузър – софтуерна програма за компютър, смартфон или друго устройство, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни;

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което, в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни;

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт;

IP Адрес (“IP address”) е идентификационен номер, асоцииращ компютърно устройство, интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа;

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира Потребителя и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил;

Потребителско име е избран от Потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с други потребители  и “БЪЛГАРСКА ВЪЛНА” ЕООД , ЕИК 206033735 .  

Регистрация е попълване на данни /потребителско име, телефон и email адрес/ в онлайн форма и получаване на парола за достъп и преглед на съдържанието в уебсайта „bulgarianwool.bg“

Регистрация за информационен бюлетин е изразено изрично съгласие за получаване на актуална информация за предлагани стоки и продукти.

Потребителски профил е обособена част от уебсайта на“БЪЛГАРСКА ВЪЛНА” ЕООД , съдържаща информация за Потребителя, изисквана от „bulgarianwool.bg”, съхранявана при него, ползвана и обработвана съгласно политиката за поверителност на уебсайта и съобразно действащото законодателство, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.

Cookies (бисквитки) – малки текстови файлове, използвани съгласно Политиката за бисквитки, за съхраняване на малки частици информация локално в браузъра/устройството на Потребителя, с цел коректно функциониране на уебсайта и предоставяне на максимално добри услуги.

Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, email и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към потребителите, информация относно оферти или промоции от „bulgarianwool.bg”, информация относно  стоките, към които е проявен интерес, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

УСЛУГИ И СТОКИ, ПРЕДЛАГАНИ ЧРЕЗ „BULGARIANWOOL.BG“

Уебсайта „bulgarianwool.bg“ предлага стоки с обявени цени, представляващи продукти, изработени от овча вълна. Създадохме нашия сайт с образователна цел, за да може повече хора да научат за качествата на вълната и да намерят своя начин информирано и осъзнато да я използват в ежедневието си като си отговорят на въпроса: “Защо точно вълна?”.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

За осъществяване на поръчка на стоки и услуги, предлагани в уебсайта „bulgarianwool.bg“ потребителят сключва договор за покупко-продажба, на адрес https://www.bulgarianwool.bg  по следната процедура:

  • Влизане и идентификация в системата за извършване на поръчки в уебсайта; 
  • Избиране на една или повече от предлаганите стоки от и добавяне  към списък със стоки за покупка;
  • Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на потребителя като страна по договора;
  • Предоставяне на данни за извършване на доставката;
  • Потвърждение на поръчката;

При завършване на поръчката, потребителят има възможност да прегледа продуктите, които е решил да закупи, техните цени и крайната сума за плащане, както и да се възползва от допълнително намаление, ако разполага с код за отстъпка или друг промоционален код. Потребителят има право да поправя грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора. Договорът за покупко-продажба от разстояние се смята за сключен към момента на получаването от страна на потребителя на електронната му поща, че стоката от поръчката е готова за изпращане. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на уебсайта в платформата.

Цената на стоките и услугите са с включени всички данъци и такси и са обявени в профила на всяка стока  в уебсайта „bulgarianwool.bg“.

Стойността на куриерската услуга за доставка на избраните продукти не е включена в ЦЕНАТА на стоката. Дължимата сума за доставка на избраната стока се предоставя като информация на потребителя при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба и преди финализиране на поръчката. Срокът на доставка е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя. За всяка конкретна стока потребителят бива уведомен непосредствено преди финализирането на поръчката, приблизително колко дни ще отнеме доставката й. Посочените дни, необходими за доставка са ориентировъчни. В случай че не е уговорен  срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя в уебсайта „bulgarianwool.bg“. 

Доставката е безплатна, при направена поръчка на стойност над 200 лв. /двеста лева/ .

При липса на наличност от дадена стока „bulgarianwool.bg“ си запазва правото да откаже поръчката.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

На всяка страница на „bulgarianwool.bg“, в която е представена конкретна стока, е посочена конкретна цена. Плащането на стоките се извършва чрез наложен платеж. За направеното плащане, потребителят получава от представителя на куриесррската фирма разписка за пощенски превод на стойността на дължимата сума по направената поръчка. 

В тази връзка, като потребител може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна. „Bulgarianwool.bg“, не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „bulgarianwool.bg“.

  1. ОПЦИЯ „ОТВОРИ И ТЕСТВАЙ“

Потребителят може да използва услугата „отвори и тествай“

Услуга Отвори е услуга, която дава възможност на получателя да отвори и прегледа пратката в присъствието на куриера и да се увери в съдържанието ѝ, преди да получи пратката. 

Услуга Тествай е услуга, която позволява на получателя да отвори пратката в присъствието на куриера, да се увери в съдържанието ѝ и да тества изправността/работоспособността на стоката, преди да получи пратката. Съдържанието на пратка с активна опция “Тествай ” се предоставя на получателя за тест за период до 10 минути, в присъствието на куриера

В случай на отказ от получаване на пратката, след опция „отвори и тествай“, потребителят дължи плащане на сумите за куриерска услуга по получаване и куриерска услуга за връщане на пратката.

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката или услугата.

 В същия срок, потребителят следва да заяви правото на отказ, като попълни и изпрати Формуляр за отказ /тук се вмъква линк, който автоматично отваря бланка, която потребителя да попълни и изпрати до БЪЛГАРСКА ВЪЛНА по имейл или да се разпечата на хартия и по пощата/ достъпен на уебсайта: „[email protected]“ на следния имейл адрес:[email protected] или на адресОбласт: Варна, Община: Ветрино, село Ветрино, ул. “Георги С. Раковски” № 3.

При упражнено право на отказ по договор за покупко-продажба на стока, потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, имаме право по своя преценка да откажем да приемем отказ от договора или да начислим на потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от Закон за защита на потребителите, потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. При връщане на стоката, потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта (ако са издаден такива).

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

– за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани и/или изпробвани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

При отказ от настоящия договор, ще Ви бъде възстановена заплатената цена за върнатите стоки, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор и в случай, че вече сме получили обратно стоката, предмет на договора. Възстановяване на сумата ще получите по банкова сметка. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя – съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите.

ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ НА СТОКИ

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба. При предявяване на рекламация пълният комплект документи (вкл. касов бон/фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта и др.), както и стоката, следва да бъдат изпратени до адрес ………/тук се посочва адреса на който следва да бъде върната стоката/.

Стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за гаранционния срок (съгласно българското законодателство), условията и мястото на гаранционното обслужване.

 Гаранцията е валидна само за производствени дефекти и несъответствия, съществуващи при доставянето на стоката и появили се при нормална експлоатация, на територията на Република България. Гаранцията отпада и клиентът заплаща стойността на ремонта  в случаи на повреди причинени от: неправилна употреба и/или неправилно съхранение, разляти течности; опит за поправка от лица с липса на съответната компетентност.

ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И АВТОРСКИ ПРАВА

Съдържанието на този уебсайт, включително изображения, дизайн, графики, текст, форматиране, звуци, снимки, изображения, софтуер и други материали и информация, както и подбора и подреждането в него са със защитени авторски права. Авторските права върху цялото съдържание на този сайт и на предоставеното Ви обучение са притежание и изключителна собственост на “БЪЛГАРСКА ВЪЛНА” ЕООД, или на лицата разрешили на “БЪЛГАРСКА ВЪЛНА” ЕООД  да използва правата върху част или цялото съдържание на уебсайта 

Всички права върху съдържанието на уебсайта са запазени, както и на стоката, която закупувате. Забранено е копиране, възпроизвеждане, разпространяване, публикуване, изтегляне, препродаване, публикуване, предаване, експлоатиране, използване на уебсайта или част от съдържанието му във всяка форма или по начин, без предварително писмено разрешение на “БЪЛГАРСКА ВЪЛНА” ЕООД или на съответния притежател на права върху интелектуална собственост.

“БЪЛГАРСКА ВЪЛНА” ЕООД позволява преглед и изтегляне на съдържание от уебсайта само за лична, нетърговска употреба, при съхранение и записи на авторски и други права, съдържащи се в оригиналното съдържание. Забранява промяна или адаптиране на съдържанието по какъвто и да е начин или използване по друг начин за обществени или търговски цели.

“БЪЛГАРСКА ВЪЛНА” ЕООД има право на обезщетение за вреди вследствие на използване на сайта в нарушение на неговите права.

ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ

“БЪЛГАРСКА ВЪЛНА” ЕООД си запазва правото да извършва периодични промени в настоящите Общи условия и Политиката за поверителност за използване на bulgarianwool.bg

В случай на промяна, обновената версия ще бъде публикувана в уебсайта и ще е в сила от датата на последната промяна. Използването на уебсайта след публикуване на актуализацията означава, че се съгласявате с извършените промени.

При използване на услугите на bulgarianwool.bg, които са достъпни без регистрация, всяка промяна в общите условия и политиката за поверителност е в сила без необходимост от изрично уведомление. 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Приложимо към настоящия договор е българското законодателство. Приемайки настоящите общи условия, потребителят разбира и се съгласява, че bulgarianwool.bg може да прехвърли всички свои права и задължения, възникнали на основание на настоящите условия, на друго дружество или трето лице, което е част от дружествата от групата на bulgarianwool.bg . Евентуалните спорове, възникнали между bulgarianwool.bg и потребители, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.